Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Α.ΤΕΙ/Θ λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010 υπό την αιγίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Εκ.Δι.Βι.Μ) 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).