Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Στο πλαίσιο της Πράξης τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ», η ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Κεντρικών Δράσεων Π.Α. έχει συνδράμει:

1.Στον καλύτερο συντονισμό των δράσεων που αναλαμβάνονται από τις Σχολές και στην επικουρία αυτών. Στη συνεργασία των Σχολών και στη δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών.
2.Στην αμφίδρομη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ των Σχολών του ΕΜΠ, της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΕΜΠ, των λοιπών συνεργαζόμενων πράξεων (Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ, Μονάδα Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ) και στην αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων.
3.Στην ανάπτυξη ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης (Π.Σ.Υ.Π.Α) και την ένταξη του στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ. Ειδικότερα, το Π.Σ.Υ.Π.Α. αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη διαχείριση εισαγωγής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων φοιτητών και φορέων απασχόλησης, καθώς και την παραγωγή επιτελικών αναφορών και στατιστικών στοιχείων που επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση της Π.Α.
4.Στην εκπαίδευση των υπευθύνων των Γραφείων Π.Α. των Σχολών στη λειτουργία και χρήση του Π.Σ.Υ.Π.Α.
5.Στον κεντρικό σχεδιασμό, έλεγχο και αποτίμηση των στόχων της δράσης.
6.Στην αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις Πολυτεχνικές Σχολές των άλλων ΑΕΙ , τους εξωτερικούς συνεργαζόμενους/συμμετέχοντες φορείς (ΤΕΕ, επαγγελματικούς συλλόγους) και τους παραγωγικούς φορείς.
7.Στην αμεσότερη ανταπόκριση στις νέες ανάγκες και τα αναδυόμενα προβλήματα της κοινωνίας και της παραγωγής, μέσα από την τροφοδότηση της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ των αποτελεσμάτων της αποτίμησης της Π.Α., για τον προσδιορισμό των αναγκών ή των αναπροσαρμογών των προγραμμάτων σπουδών που τυχόν προκύπτουν.