Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.