Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Οι επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να εισάγουν διαθέσιμες θέσεις με δύο διαφορετικές διαδικασίες. Είτε μέσω του κεντρικού συστήματος ΑΤΛΑΣ, είτε με το πληροφοριακό σύστημα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ειδικά για θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, πρέπει να χρησιμοποιηετε αποκλειστικά το κεντρικό σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης είτε από το πληροφοριακό σύστημα του Πολυτεχνείου Κρήτης, είτε με χρήση του κεντρικού συστήματος ΑΤΛΑΣ. Ειδικά φοιτητές ΗΜΜΥ πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το κεντρικό σύστημα ΑΤΛΑΣ.

3 σχόλια