Αρχική > Ανθρωπινο Δυναμικο > Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Φορέας:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Ελληνικό Δημόσιο, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με την αγορά εργασίας.