Αρχική > Υποστήριξη > Telematics Center

Telematics Center

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Η Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξη του ΙΤΥΕ (συντομογραφία: «Κέντρο Τηλεματικής») εγκαθιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αποδοτικής χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στις Περιφέρειες της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας

Οι Βασικοί Στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

Να λειτουργήσει ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας
Η εφαρμοσμένη έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη και υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών ΤΠΕ για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα των Περιφερειών της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας
Να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να θέσει σε λειτουργία εφαρμογές ΤΠΕ χρήσιμες για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα