Αρχική > Εκπαιδευτικοί φορείς > Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Τύπος:
Περιοχή:
Εμπλεκόμενη οντότητα 4πλου έλικα:

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) ιδρύθηκε το 1979 και είναι ένα από τα τρία ερευνητικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει ως κύριους στόχους:

την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης σε επιλεγμένα πεδία αιχμής της θεωρητικής & υπολογιστικής χημείας και φυσικής, και της φυσικοχημείας & φασματοσκοπίας υλικών και της φωτονικής.
την εκπαίδευση / κατάρτιση νέων επιστημόνων προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και μεταδιδακτορικού επιπέδου στη μεθοδολογία και πρακτική της σύγχρονης έρευνας
την προώθηση της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας σε επιλεγμένους τομείς εφαρμογών και την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων.